Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k současné situaci ve školství bych Vás rád seznámil s postojem naší školy.

V pondělí 27. listopadu bude provoz řady škol omezen na základě vyhlášení stávky. Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Chvalšiny plně podporují důvody stávky. Stanovisko pedagogické rady je, že podpoří tuto stávku tímto písemným vyjádřením.
Provoz naší školy v tento den omezen nebude.
Pokud by však jakýkoliv zaměstnanec chtěl i přesto stávku podpořit osobně, toto právo mu zcela jistě upírat nebudu.

Nedostatek finančních prostředků (v rámci plánovaných úsporných opatření) by ve školách mimo jiné způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga a nepedagogické zaměstnance by například ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či zajištění provozu ve stávajícím režimu. Snížení finančních prostředků na neinvestiční výdaje by pak omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty  počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol.

Plánované škrty v oblastech školství se dotknou i naší školy, nejvíce nás znepokojují zejména tyto kroky:

  1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
  2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), sloužící mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek, vzdělávání pedagogických pracovníků apod.
  3. Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), což se dotkne především škol využívajících tento nástroj intenzivně ke zkvalitnění výuky. (spojování ročníků, zamezení možnosti výuky v menších skupinách, …).
  4. Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě (omezení počtu asistentů ve škole, omezení hodin přímé podpory žáků, která se dotkne celých kolektivů tříd).

Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu). Finance na provozní zaměstnance jsou dlouhodobě podhodnocené a mají být ještě nižší. Toto jsou hlavní důvody, proč stávku podporujeme.

Ve Chvalšinách dne 20.11.2023

 

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 


Prohlášení provozních zaměstnanců ZŠ a MŠ Chvalšiny

Chystané změny ve financování škol zhorší i podmínky pro provozní zaměstnance.

Bojíme se o svá místa a nesouhlasíme se snížením objemu peněz na naše platy. Proto souhlasíme s jednodenní stávkou vyhlášenou ČMOS PŠ.

Naše fyzická celodenní nepřítomnost na pracovišti by omezila rodiče, děti, ale třeba i seniory a ostatní, kteří využívají služeb naší kuchyně. Byl by omezen i běžný provoz školy (úklid, opravy, topení atd.). A to nechceme. Stávku podpoříme tímto prohlášením.

Pokud by však nedošlo k dohodě mezi vládou a odbory, a následovalo by vyhlášení další stávky, zvážíme, zda se připojíme aktivním protestem.

20.11.2023

Provozní zaměstnanci ZŠ a MŠ Chvalšiny

 


ke stažení:

 

V pátek 3. 11. 2023 se naši prvňáčci společně s deváťáky měli vydat po obci Chvalšiny na procházku, kde si na různých stanovištích, která byla tématicky zaměřená, mohli vyzkoušet bezpečný pohyb podopravka11 naší obci. Počasí nám to bohužel naplánovalo po svém, a tak se zaimprovizovalo a zábavná stanoviště zůstala na půdě školy. Ve třídě se najednou objevil přechod pro chodce, začaly svítit semafory, všude byly dopravní značky. Malí dopravní experti také na plakátu s různými situacemi určovali, co je správně a co do silničního provozu určitě nepatří. Vše se jim náramě povedlo, byli skvělí. Na druhou část společné akce se všichni vydali na návštěvu do místní hasičské zbrojnice, kde nám dobrovolní hasiči nastínili jejich náplň fungování pro obec, předvedli svá vybavení a samozřejmě auta. Potěšili prvňáčky drobnými dárky. Akce proběhla v rámci patronátu mezi 9. a 1. třídou.

dopravka7

 

Dne 19. září jsme se vydali na exkurzi k hasičům do Českého Krumlova. Zde se nás ujali dva hasiči, kteří se nám celou dobu věnovali. Nejprve nás vzali do zasedací místnosti, kde byl i koutek pro dětské návštěvníky hasičárny. Zde děti na maketě domu určovaly, co vše je tam špatně a jak by to mělo být správně.

Poté nám hasiči ukázali, po jaké tyči sklouzávají a PC systém, kde bylo vyznačené, jaké výjezdy měli v posledních dnech. Také nám detailně předvedli všechna svá auta a jejich vybavení. A chybět nesmělo ani zkoušení jejich uniformy.

TITUL HASIČI

Na závěr se s námi rozloučili zatroubením a milými dárky.

 

 

 

 

Ve středu 6. září jsme měli adaptační kurz. Vzhledem k tomu, že se spolu i s paní učitelkou třídní a asistentkou známe již od 4. třídy, nebylo třeba dlouhého seznamování a stmelování třídy.

Přivítali jsme do našeho týmu dva nové spolužáky, s kterými jsme hned vyřešili několik náročných úkolů.

Celé dopoledne jsme táhli za „jeden provaz“. Budeme se o to snažit i po celou dobu studia na druhém stupni naší základní školy.

 

 

.

Na sklonku léta bych se rád ohlédl a zhodnotil končící školní rok 2022/2023. Tento rok proběhl bez větších problémů, ačkoliv jsme i pár let po Covidu řešili poměrně velkou marodku, a to jak u žáků, tak i v řadách pedagogického sboru.

Stejně jako už mnoho let po sobě se nám i v tomto školním roce povedlo získat nemalé dotace z nového operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Z tohoto OP byla hrazena školení a studia pedagogického sboru.

Ze stejného zdroje byly hrazeny výdaje personálního charakteru: školní asistent (ŠA), který se nám velmi osvědčil již v minulosti. ŠA dopomáhal při sociálně negativních situacích, komunikaci s rodinami, a zákonnými zástupci. Zprostředkovával podporu potřebným rodinám formou dotovaných obědů. Propojoval školu se školským poradenským zařízením a okresními i krajskými úřady.

Prodloužili jsme spolupráci s PŠU (Pomáháme školám k úspěchu), která se zabývá čtenářstvím a čtenářskou gramotností. Díky tomuto projektu jsou učitelé během roku zváni na společné sdílení zkušeností a předávání si nových úspěšných metod a učebních materiálů. Současně je díky tomuto projektu pravidelně doplňována žákovská knihovna.

Spolupráce s MAS Blanský les nám přineslo mnoho exkurzí, přednášek a programů pro žáky i učitele, které byly hrazeny z dotací EU.

V současné chvíli se ve spolupráci se zřizovatelem intenzivně pracuje na rekonstrukci další části školy, nových podlahách ve třídách, buduje se zcela nová moderní učebna školní cvičné kuchyňky a ručních prací. V MŠ se instaluje nový nákladní výtah a připravuje se prostor pro nový bezpečný herní prvek v zahradě.

Rozloučila se s námi dlouholetá kolegyně Mgr. Jarmila Tykalová, které přejeme do dalších dnů a let jen to nejlepší.

K novému školnímu roku 2023/2024

MŠMT se ve své strategii 2030+ rozhodlo modernizovat a především digitalizovat školní prostory a samotnou výuku. V tomto kontextu dochází pro příští školní rok k povinnému navýšení hodin informatiky a to od 4. do 9. ročníku. K zavedení tohoto učebního plánu poskytlo MŠMT finanční prostředky na dovybavení již tak poměrně kvalitního technického zázemí ZŠ i MŠ Chvalšiny.

Pedagogický sbor pro školní rok 2023/2024 projde několika drobnými změnami. Přivítali jsme novou posilu Mgr. Evu Iserovou, třídní učitelku 1. třídy, kterou už rodiče i děti mohli potkat na konci školního roku v  projektu „Těšíme se do školy“, dále Mgr. Leonu Hradeckou, třídní učitelku 3. třídy s dlouholetou praxí na 1. stupni a Bc. Terezu Zlatuškovou jako netřídní a současně jako školního asistenta, který bude nadále pokračovat v práci s žáky, komunikaci s rodiči a dalšími úřady spojenými s touto funkcí. I nadále bude ve škole využívána pomoc asistentů pedagoga, kteří jsou připraveni kvalifikovaně pracovat nejen s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

MŠ bude i nadále vedena zástupcem ředitele školy pro předškolní vzdělávání (ZŘŠ pro PV) Bc. Danuší Pimparovou, Dis. s jednou změnou (ze zdravotních důvodů) v pedagogickém kolektivu.

Obě oddělení ŠD budou fungovat stále za stejných podmínek jako doposud.

Pro příští roky jsou v jednání další dotace určené k modernizaci a zkvalitnění areálu ZŠ i MŠ, zabezpečení budovy a areálu, ekologického topného systému částečně i z obnovitelných zdrojů a další projekty.

Nejen z důvodu volné kapacity ve třídách ZŠ, nabízím možnost studia na naší škole novým žákům z obce Chvalšiny a blízkého okolí. Díky zkušenosti z předešlých let a konkurence schopnosti v jednotných přijímacích zkouškách na SŠ se nebojím nazvat naši školu jako moderní vesnickou školu s vynikajícím zázemím a  individuální kvalitní výukou.

Děkuji zřizovateli školy, obci Chvalšiny, za přízeň a pevně věřím, že i nadále bude spolupráce a podpora probíhat na stejné úrovni jako doposud.

Přeji vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v novém školním roce.

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

V pátek 2. 6. 2023 se konal v naší škole Sportovní den.

Všichni žáci byli rozděleni do osmi družstev od 1. do 9. třídy. Celé družstvo měl na starost žák deváté nebo osmé třídy. Po celou dobu si hlídal celé družstvo a převáděl ho postupně na všech 8 stanovišť (trojskok, skok do dálky, hod oštěpem, hod míčkem nebo vrh koulí, skoky přes švihadlo, posilování, střely na branku a střely na koš). Na konci celé akce byli vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií (1.- 3. místo), kteří obdrželi medaile a diplom.

Celé dopoledne se velmi vydařilo, přálo nám i slunečné počasí, děti si na čerstvém vzduchu zasportovaly a užily si pobytu venku. Všem se akce líbila  a všichni se těší na další sportovní den.

 .

 

 

 

Dne 8. 6. 2023 se konal Den dětí ve škole.

Děti měly možnost si vybrat z nabídnutých aktivit: projížďka na kole, zábavné soutěžení, kino, Bramborový Masterchef-vaření, šití, chemie trochu jinak.

Poslední dvě jmenované aktivity oslovily málo dětí, proto se nekonaly.
Návštěva kina Cinestar v Českých Budějovicích byla přijata velmi kladně, zážitek měli žáci zpestřený krátkodobým výpadkem elektřiny přímo v kině.
Projížďka na kole kolem Chvalšin byla v menší délce přibližně třinácti kilometrů pro mladší jezdce také úspěšná, stejně jako delší, přibližně dvaceti kilometrová projížďka žáků starších. Děti byly spokojené se svými sportovními výkony.
Zábavné soutěžení v tělocvičně školy se u žáků setkalo s nadšením, při hrách se střídaly aktivity sportovní, např. skok v pytlích nebo „záchranářské“ přenášení jednoho družstva z jedné strany na stranu druhou, s aktivitami k přemýšlení, např. vyluštění hádanky s pomocí morseovky, nebo vyluštění křížovky.
Ve školní kuchyňce dále proběhl Brambrový Masterchef, kdy děti měly za úkol z nabídnutých surovin navařit jídla, jejichž základní složkou byly brambory. Původní model vaření, soutěž dvou družstev, se v průběhu dopoledne změnil na společné vaření obou mužstev. Dětem se jejich kulinářské výrobky velmi vydařily, děti také připravily originální prostírání a jídelní lístky k pochutinám.

Vzhledem k tomu, že všechny děti se projevovaly během celého dne spokojeným dojmem, lze usuzovat, že se den vydařil.

 

 

srdce.png

Dne 16. 5. 2023 se v Kulturním domě Chvalšiny konalo, jako každý rok, vystoupení žáků ZŠ a MŠ ke Dni matek.

Žáci ze ZŠ a děti z MŠ nacvičili se svými paní učitelkami a asistentkami divadelní představení (Jak se žilo v pravěku – 4. třída; pohádka Vlk a kůzlátka – 1. třída; netradiční pojetí Popelky – 7. třída), taneční představení (Hip hop – 3. třída), recitační představení (básničky pro maminky – 2. třída, MŠ, 6. třída) a pěvecká vystoupení (8. třída). Mohli jsme také vidět stínohru (5. třída), kelímkování (8. třída) i reklamu (6. třída).

Celý program bravurně moderovali Klárka Stropková a Ondra Schacherl – oba ze 7. třídy. Ozdobou celého odpoledne byly dárečky pro maminky, které vyrobila školní družina. Závěrem je třeba pochválit organizaci celé akce, kterou měla na starosti 7. třída.

Akce se vydařila, rodiče i hosté byli spokojeni, někteří dokonce byli i dojati. Všichni se už těšíme na Den matek příští rok.

moder.jpg

 

 

V rámci patronátu 1. a 9. třídy proběhla dne 27.9.2022 akce ,,Dopravka.“ Žáci 9. třídy rozmístili na školním dvoře a v obci Chvalšiny stanoviště s různými zábavnými úkoly, jejichž cílem bylo přiblížit malým kamarádům z 1. třídy, jak se správně a hlavně bezpečně pohybovat venku. Děti poznávaly dopravní značky – třeba i takové, které u nás v obci nenajdou, ale mohou je zaregistrovat v jiných městech a obcích. Na velikém obrázku, kde byly vyobrazené různé situace, se snažily určit, co je a není správné. Všichni si vyzkoušeli správné přecházení silnice ,,po zebře“ i mimo ni. Také si deváťáci prověřili, zda prvňáčci znají důležitá čísla telefonů IZS. Akci si všichni pochvalovali, prvňáčci se nebáli ptát a zaslouženě byli odměněni diplomy. Stejně tak si kluci a holky z 9. třídy vyzkoušeli jak je důležité trpělivě, v klidu a srozumitelně s malými kamarády komunikovat.

 

 

 

.

Jednou z mnoha akcí školního parlamentu v tomto školním roce byl tzv. Časostroj, který se uskutečnil 23.11.2022. Žáci, asistentky, ale i paní učitelky se měli posunout v čase o pár let do budoucnosti a přestrojit se za někoho, kým by chtěli být. Nešlo jen o vysněné povolání, i když to bylo původně zamýšleno. Některé děti se převlékly i za své idoly. Nakonec – proč ne? Po škole se tak potkávali paní učitelky, lékaři, lesníci, veterináři, tanečnice, sportovci, právníci, automechanici, přísní úředníci, elektrikáři a mnoho dalších. Pokud jsou toto jejich sny, přejme jim, ať se jim vyplní.

 

 

 

.

V době od 1.11 do 29.11 se žáci 1. a 2. třídy, vždy jednou týdně, vydávali na zimní stadion v Českém Krumlově. Zkušení trenéři je učili bruslit od úplných začátků. Někteří stáli na bruslích poprvé a tak se to neobešlo bez drobných pádů a modřinek, ale nakonec se všichni za bruslaře mohli prohlásit.

Bruslení 2022 23

Ve středu 5.4.2023 od 14.00 do 16.00 hodin proběhl v budově ZŠ Chvalšiny ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2023/2024.

Podle ohlasů rodičů vše proběhlo hladce a dle harmonogramu. Dětem se pohádkový zápis líbil a téměř všechny děti se už těší na září.

 .

 

 

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2023/2024

a další informace k zápisu naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY nebo na tomot odkazu: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

 

Dne 31. 3. 2023 proběhlo na naší škole již tradiční Velikonoční tvoření. V každé třídě se děti dozvěděly co k Velikonocům patří, proč je slavíme a jaké tradice toto období, již po mnoho let, provázejí a co vlastně znamenají. Samozřejmě nechyběla výroba krásných velikonočních dekorací. Tvořilo se z různých materiálů jako je papír, drátky, filc, provázky a mnohé další.  Oblíbení byli i travní panáčci, o které se děti budou starat přes celé Velikonoce, aby měly doma pořádně vlasaté kamarády. Nezůstalo však jen u dekorací, některé děti trávily den ve školní kuchyňce, kde připravovaly a pekly různé velikonoční dobroty pro mlsné jazýčky. Po ochutnávce museli všichni uznat, že se rozhodně povedlo.

IMG 20230331 080734

Ostřílení deváťáci si vzali pod svá křídla naše prvňáčky a v rámci patronátu celý den strávili společně a zažili spoustu hezkých chvilek a legrace.

IMG 20230331 101701

Celý den se moc hezky povedl, všichni si ho společně užili a zavítala mezi nás příjemná jarní atmosféra. Děti se dozvěděly nebo si i jen připomněly mnoho velikonočních   zvyků a odnesly si domů krásné výrobky. Některé jich měly tolik, že je pomalu ani nemohly pobrat.

IMG 20230331 110435

Všem, kteří se na pořádání této akce podíleli, velice dekuji za skvěle odvedenou práci.

 

 

.

 

 

Ve středu 8. února se žáci ze čtvrté a páté třídy zúčastnili turnaje v přehazované v Českém Krumlově. Spolu s námi tam byli zástupci ze ZŠ Velešín, ZŠ Malonty a ZŠ Za Nádražím ČK. V prvním zápase proti týmu školy Za Nádražím se nám nedařilo, ale v dalších jsme už byli jistější a úspěšnější. Nakonec jsme se umístili na 4. místě. Všichni hráli fair play, takže i přes tento výsledek, jsme byli všichni spokojeni.

 

 

DE
Dne 14. 3. 2023 se v DDM v Českém Krumlově  konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši žáci se účastnili kategorie II. A, která je určena pro 8. a 9. třídy.

Naši školu reprezentovali:

- Ondřej Kamenský z 9. třídy, který obsadil 2. místo
- Jana Lamačová také z 9. třídy, která obsadila 4. místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a moc gratulujeme.

                                              Mgr. Olga Steinerová

 

 

Pozvánka:

V sobotu 25. února od 14:00 hodin pořádá ZŠ a MŠ Chvalšiny v Kulturním domě Chvalšiny DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.

Děti čeká hudba, tanec, soutěže, tombola a nakonec přijde i KOUZELNÍK.

Karneval 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče - zákonní zástupci žáků,

funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce končí 2 / 2023 a ze zákona jsem pověřen organizací voleb do Školské rady.

S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volby členů školské rady, schváleným OZ Chvalšiny, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na tříleté období.

Harmonogram voleb:
od 1.2.2023 (od 8:00 hodin) do pátku 10.2.2023 (do 14:00 hodin) je možné v kanceláři školy předat návrhy kandidátů do školské rady. Návrhy kandidátů musí být odevzdány na předepsán tiskopisu - NÁVRH KANDIDÁTA DO ŠR_ZZ.pdf  (popř. v kanceláři školy).
Oslovení kandidáti a kandidáti zájemci o práci ve Školské radě budou osloveni do pátku 17.2.2023, kdy poté budou představeni na webových stránkách školy.

V pátek 24. 2. 2023 v době od 8 hod. do 14 hod. proběhnou volby zákonných zástupců žáků v ředitelně školy. v kanceláři školy - p. ekonomka.

Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve školském zákoně.
Výňatek týkající se školské rady najdet
e na webových stránkách školy - Školská rada.

 

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 

 

Vzhledem k situaci v předchozích dvou let se žáci osmého a devátého ročníku vydali na kurz až letos v lednu. To však nezměnilo nic na tom, že si pobyt na Zadově náramně užili. Počasí nám moc nepřálo, po sněhu ani památky, ale nebe bylo bez mráčků. Sněhové podmínky nebyly úplně na jedničku, ale situaci zachránil technický sníh na Kvildě, kterého bylo na sjezdovce dostatek.

Zázemí nám poskytla horská chata Cihelna na Zadově, která svou lokalitou napomohla ke skvělým pěti dnům. Sešla se zde parta velmi talentovaných budoucích lyžařů a přes to, že mnozí na lyžích ještě nestáli, zvládli základní techniku na jedničku. Zdatní sjížděli kopec a zdokonalovali se v technice. Volné chvíle žáci trávili výlety po okolí např. výstupem na rozhlednu Zadov (skokanský můstek), který je památečním místem, kde skákal Pavel Ploc. Po skvěle stráveném týdnu jsme se ve zdraví vrátili se zážitky a hlavně zdraví.

A. Tomišová

 

 

 

 

 

více fotek naleznete ve fotogalerii


Vyúčtování LSK najdete v sekci:

  • Základní škola - Lyžařský kurz,
  • nebo na tomto odkazu: LSK 2023 ZADOV

 

Dne 5.12.2022 se devátá třída vydala v kostýmech čertů, andělů a Mikuláše do tříd školy rozdat mikulášskou nadílku.

Čerti postrašili děti ve všech třídách, poslechli si básničku či písničku a dali dětem odměnu. Nemohli zapomenout ani na paní kuchařky, uklízečky a paní školnici. Pak se deváťáci stavili potěšit děti i v mateřské školce, kde se také dařilo a cestou pozdravili i zaměstnance obce a blízkého obchodu. 

Všichni si toto mikulášování moc užili, děti byly šikovné a akce byla přijata s velkým úspěchem.

  

IMG 20221205 081034 IMG 20221205 081438 IMG 20221205 092916 IMG 20221205 114828 IMG 20221205 115552