Stručný průvodce přijímacím řízením

 

Umělecké školy a konzervatoře (součástí přijímacího řízení je talentová zkouška):

 

 • kritéria zkoušek uveřejní SŠ do 31. 10. 2017 na svých webových stránkách
 • vyzvednutí přihlášek na ZŠ do 15. 11. 2017, odeslání na SŠ do 30. 11. 2017
 • na talentovou zkoušku (leden 2018) přijde písemné pozvání ze SŠ

 

Ostatní střední školy:

 

 • vyzvednutí zápisového lístku u výchovného poradce do 31. 3. 2018
 • pokud dojde ke ztrátě zápisového lístku, zákonný zástupce přinese čestné prohlášení (zde musí být napsáno, že čestně prohlašuje, že zápisový lístek nebude použit v žádném kole přijímacího řízení) výchovnému poradci a ten mu vydá nový.
 • obě přihlášky na SŠ obdrží zákonní zástupci do 15. 2. 2018
 • na obou přihláškách musí být uvedeny obě školy ve stejném pořadí
 • obě přihlášky (stejnopisy) je nutno odeslat na SŠ do 1. 3. 2018
 • pozvání k přijímacím zkouškám doručí písemně SŠ (kritéria zkoušek uveřejní SŠ do 31. 1. 2018 na svých webových stránkách)
 • výsledky přijímacího řízení se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky
 • rozhodnutí o nepřijetí odešle ředitel SŠ v písemné podobě zákonným zástupcům
 • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává (je zveřejněno na seznamu na veřejně přístupném místě SŠ a na webových stránkách SŠ)
 • po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů (vzít zpět zápisový lístek zákon až na výjimky neumožňuje)
 • termíny pro konání prvního kola přijímacího řízení jsou ve dnech 12. až 28. 4. 2018 a to pro obory maturitní, pro obory s talentovou zkouškou od 2.1. do 15.1., pro gymnázia se sportovní přípravou od 2.1. do 15.2., pro konzervatoře od 15.1. do 31.1., pro ostatní obory od 22. do 30. 4. 2018
 • další kola vyhlašují SŠ a to až do 31. 8. 2018

 

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lenku Jarkovskou (výchovný poradce)