Na sklonku léta bych se rád ohlédl a zhodnotil končící školní rok 2022/2023. Tento rok proběhl bez větších problémů, ačkoliv jsme i pár let po Covidu řešili poměrně velkou marodku, a to jak u žáků, tak i v řadách pedagogického sboru.

Stejně jako už mnoho let po sobě se nám i v tomto školním roce povedlo získat nemalé dotace z nového operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Z tohoto OP byla hrazena školení a studia pedagogického sboru.

Ze stejného zdroje byly hrazeny výdaje personálního charakteru: školní asistent (ŠA), který se nám velmi osvědčil již v minulosti. ŠA dopomáhal při sociálně negativních situacích, komunikaci s rodinami, a zákonnými zástupci. Zprostředkovával podporu potřebným rodinám formou dotovaných obědů. Propojoval školu se školským poradenským zařízením a okresními i krajskými úřady.

Prodloužili jsme spolupráci s PŠU (Pomáháme školám k úspěchu), která se zabývá čtenářstvím a čtenářskou gramotností. Díky tomuto projektu jsou učitelé během roku zváni na společné sdílení zkušeností a předávání si nových úspěšných metod a učebních materiálů. Současně je díky tomuto projektu pravidelně doplňována žákovská knihovna.

Spolupráce s MAS Blanský les nám přineslo mnoho exkurzí, přednášek a programů pro žáky i učitele, které byly hrazeny z dotací EU.

V současné chvíli se ve spolupráci se zřizovatelem intenzivně pracuje na rekonstrukci další části školy, nových podlahách ve třídách, buduje se zcela nová moderní učebna školní cvičné kuchyňky a ručních prací. V MŠ se instaluje nový nákladní výtah a připravuje se prostor pro nový bezpečný herní prvek v zahradě.

Rozloučila se s námi dlouholetá kolegyně Mgr. Jarmila Tykalová, které přejeme do dalších dnů a let jen to nejlepší.

K novému školnímu roku 2023/2024

MŠMT se ve své strategii 2030+ rozhodlo modernizovat a především digitalizovat školní prostory a samotnou výuku. V tomto kontextu dochází pro příští školní rok k povinnému navýšení hodin informatiky a to od 4. do 9. ročníku. K zavedení tohoto učebního plánu poskytlo MŠMT finanční prostředky na dovybavení již tak poměrně kvalitního technického zázemí ZŠ i MŠ Chvalšiny.

Pedagogický sbor pro školní rok 2023/2024 projde několika drobnými změnami. Přivítali jsme novou posilu Mgr. Evu Iserovou, třídní učitelku 1. třídy, kterou už rodiče i děti mohli potkat na konci školního roku v  projektu „Těšíme se do školy“, dále Mgr. Leonu Hradeckou, třídní učitelku 3. třídy s dlouholetou praxí na 1. stupni a Bc. Terezu Zlatuškovou jako netřídní a současně jako školního asistenta, který bude nadále pokračovat v práci s žáky, komunikaci s rodiči a dalšími úřady spojenými s touto funkcí. I nadále bude ve škole využívána pomoc asistentů pedagoga, kteří jsou připraveni kvalifikovaně pracovat nejen s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

MŠ bude i nadále vedena zástupcem ředitele školy pro předškolní vzdělávání (ZŘŠ pro PV) Bc. Danuší Pimparovou, Dis. s jednou změnou (ze zdravotních důvodů) v pedagogickém kolektivu.

Obě oddělení ŠD budou fungovat stále za stejných podmínek jako doposud.

Pro příští roky jsou v jednání další dotace určené k modernizaci a zkvalitnění areálu ZŠ i MŠ, zabezpečení budovy a areálu, ekologického topného systému částečně i z obnovitelných zdrojů a další projekty.

Nejen z důvodu volné kapacity ve třídách ZŠ, nabízím možnost studia na naší škole novým žákům z obce Chvalšiny a blízkého okolí. Díky zkušenosti z předešlých let a konkurence schopnosti v jednotných přijímacích zkouškách na SŠ se nebojím nazvat naši školu jako moderní vesnickou školu s vynikajícím zázemím a  individuální kvalitní výukou.

Děkuji zřizovateli školy, obci Chvalšiny, za přízeň a pevně věřím, že i nadále bude spolupráce a podpora probíhat na stejné úrovni jako doposud.

Přeji vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v novém školním roce.

Mgr. Petr Holba, ředitel školy